Tayanch doktorantlar
NARGIZA FAXRITDINBEK QIZI SHIRINOVA

   1990-yil 24-oktabrda Toshkent shahri Olmazor tumanida tugʻilgan.

   2015-yili Toshkent Davlat Sharqshunoslik Institutini tamomlagan.

   2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida O’zbekistonda xalq tabobati tarixi. (Ilmiy rahbar professor Dono Hamidovna Ziyoyeva).

   Xalq tabobati va tibbiyot tarixi, an’analari, tabobat namoyondalari, sharq tillarida yozilgan tibbiy  qoʻlyozma va toshbosma asarlar ustida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Туркистон доришунослиги рус тадқиқотчилари нигоҳида. XXI аср – интеллектуал  ёшлар асри. Республика илмий ва илмий-назарий анжуман материаллари. Тошкент, 2020. 351–352 бетлар.

2. Description of medical lithographs created in Turkestan in the 19th and early 20th centuries. International Journal on integrated education. Vol.3 № 12 (2020). P. 64–67.

3.  ХIX аср охири XX аср бошлари доришунослигида табиий маъданлар ва унсурларнинг ўрни. “Scientific progress”  Scientific Journal. Volume # 1 Issue # 1. ISSN 2181-1601. 2020/XI.  www.scientificprogress.uz (ilmiy elektron jurnal).

4. The use of natural resources in medicine in turkestan in the late 19th and early 20th centuries. Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. VІ  Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Nur-Sulton, 2020. 75–78 бетлар.

5. Тарихий манбаларда соғлиқни сақлашга оид масалалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика XII  илмий-амалий конференция материаллари. 1-қисм. Тошкент, 2020. 158–162 бетлар.

6. XIX аср охири – XX аср бошларида тиббиёт ва халқ табобатига оид тошбосма асарлар.  Ўтмишга назар. № 1. 2019. 125–130 бетлар.

7. XIX аср охири – XX аср бошларида яратилган тиббиётга оид ёзма манбалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика ХI илмий-назарий конференциясининг материаллари. Тошкент, 2019. 144–147 бетлар.  

8. Бухоро халқ табобати ва табибчилиги (XIX аср охири – XX аср бошлари). Бухоро тарихи масалалари (энг қадимги замонлардан ҳозиргача). Республика миқёсда илмий амалий анжуман материаллари. Бухоро, 2019. 67–70 бетлар.

9. Халқ табобатида табиий гиёҳлардан фойдаланиш усуллари. Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий-тадқиқот ва экспедициялар (ХIX аср охири – XX аср бошлари). Нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир Д. Х. Зияева. Тошкент, 2019. 270–292 бетлар.

10. Туркистонда анъанавий доришуносликда фойдаланиш масалалари. Туркистонда тиббиёт: анъана ва иновациялар (XIX аср охири – XXаср бошлари). Моногфия. Тошкент, 2019. 143–160 бетлар.

KAMOLA SHAVKAT QIZI QAYUMOVA

   1992-yil 26-noyabrda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug‘ilgan.

   2016-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’zbek davlatchiligi tarixi Temuriylar davri yozma manbalarida (Ilmiy rahbar professor Azamat Ziyo).

   Temuriylar davri tarixiy manbalari ilmiy yo‘nalishda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ватанни садоқат ва фидойилик юксалтиради. “Янги Ўзбекистон” газетаси. № 39 (100), 2021 йил 24 февраk. 4–бет.

2. Sources of Ibn al-Asir's work "Al-kamil fi-t-tarikh". Экономика и социум. Саратов, 2020. №10 (77) 2020.

3. Ibn Al-Asirning “Al-Komil fi-t-tarix” asari manbashunoslik taxlili. Markaziy Osiyoda Islom madaniyati va san’ati: o’tmish va hozirgi zamon. Buxoro-islom madaniyati poytaxti nomli forumi doirasida o’tkazilgan xalqaro onlayn konferensiya  materiallari. Toshkent, №2. 2020. 197–203-betlar.

4. Ibn Al-Asirning “Al-Komil fi-t-tarix” asari tarixshunosligi va manbaviy asoslari // Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik, tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari. Respublika XII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.Toshkent, №1. 2020. 115–121-betlar.

5. Alisher Navoiy ijodining o’rganilishi va e’tirof etilishi.  Alisher Naviy ilmiy-ma’naviy merosining umumbashariy ahamiyati mavzuidagi Respublika ilmiy-nazariy konfirensiya materiallari. Navoiy, №2. 2017. 29–30-betlar.

6. Chet tillarini samarali o’qitishda qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari. Uzluksiz ta’lim tizimida xorijiy tillarni o’qitish tajribasi va istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Navoiy, №2. 2017. 73–75-betlar.

7. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi yangi bosqichdagi taraqqiyot dasturi. Harakatlar strategiyasining ilmiy-nazariy konsepsiyasi mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Navoiy, №2 2017. 116–117-betlar.

8. Ibn Al-Asir va uning “Al-Komil fi-t-ta’rix” asari. Xorijiy Sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni o’rganishning dolzarb muammolari. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. Toshkent, 2015. 321–327-betlar.

MUHAMMADJON RAVSHAN O‘G‘LI ZUFAROV

   1990-yil 26-fevralda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

   2018-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Qadimgi va ilk o‘rta asrlarda Xitoy manbalarida turkiy xalqlar urf odat va an’analari (Ilmiy maslahatchi professor Alisher Xudoyberdiyevich

   Doniyorov).

   O`zbek xalqi etnik tarixi, ilk o’rta asr xitoy manbalari ilmiy o`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Description of the ethnography of the tribes of the east of central asia in chinese sources. Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей IV международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 51–54.

2. “Ethnographic information in chinese sources about the independent states that existed in central asia in the early middle ages. The American Journal of Political Science. Law and Criminology (ISSN 2693-0803) American 2020. P. 52–60.

3. Some opinions on uzbek wedding customs. Monografia Pokonferencyjna science, research, development. №13. Berlin, 2019. P. 71–76.

4. Некоторые мнения об узбекских свадебных обычаях. Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы сборник статей Х Международной научно-практической конференции  Пенза, 2019. С.71–75.

5. The most beautiful traditions of uzbekistan (fatiha-tui (engagement), nikokh-tui, beshik-tui, morning pilaf). Научный журнал «Гуманитарный трактат». – Кемерово, 2019. P. 38–41.

DONIYOR BAHODIR O`G`LI ANVAROV

   1995-yil 16-fevralda Farg`ona viloyati Rishton tumanida tug`ilgan.

   2020-yil O`zbekiston milliy universitetini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Eron tadqiqotchilari tomonidan temuriylar davri tarixining o`rganilishi mavzusida ilmiy tadqiqot olib boradi. (Ilmiy rahbar  professor Dilorom

   Agzamovna Alimova).

  Eron tarixshunosligi va manbashunosligida temuriylar davri tarixining o`rganilishi bo`yicha ilmiy tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Zahiriddin Muhammad Boburning Farg`ona vodiysini tark etishi. Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati. Respublika yosh olimlarining ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, №4. 2019. 205-209-betlar.

2. “Boburnoma”da Farg`onaning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ma`lumotlar. O`zbekistonning umidli yoshlari mavzusidagi respublika talaba va magistrlar masofaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, №2. 2020. 19–21-betlar.

3. “Boburnoma” asari orqali Farg`ona vodiysida bog`dorchilik turizmini shakllantirish. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyati: zamonaviy tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2020. 313–317-betlar.

4. “Бобурнома” асарида Эсон Давлатбегимнинг Фарғона водийси жараёнларидаги тасвири. FarDU Ilmiy xabarlari jurnali №4. 2020-yil. 167–170 бетлар.

SAMARIDDIN ALIMARDON O‘G‘LI NURMUHAMEDOV

   1994-yil 3-oktabrda Surxondaryo viloyati Bandixon tumanida tug‘ilgan.

   2020-yili O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasini bitirgan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O‘zbek xalqi va davlatchilik tarixi g‘aznaviylar davri manbalarida. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim Husniddin

   Muyiddinovich Mamadaliyev).

   O‘zbek xalqi va davlatchilik tarixi, g‘aznaviylar davri manbalari ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Muhammad Shayboniyxonga bag‘ishlab yozilgan asarlar va ularning qo‘lyozma nusxalari bayoni. Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar mavzusidagi 1-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. Farg‘ona, 1-qism. 2020. 458–460-betlar.

2. Dispute issues in Ahmadali Askarov’s “The Origin of The Uzbek People” work. Colloquium-Journal. №27 (79). Część 2. 10.10.2020. Warszawa (Polska),  2020. P. 4–5.

3. Islom tarixi janrlari va ularning umumiy tavsifi. Интернаука. Инновационные походый в современной науке. Сборник статей по материалам LXXIX международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 164–168.

4. Manbalarda Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hayotining yoritilishi. Markaziy Osiyoda islom madaniyati va san’ati: o‘tmish va hozirgi zamon, Buxoro – islom madaniyati poytaxti nomli forumi doirasida o‘tkazilgan xalqaro onlayn konferensiya materiallari. Toshkent, II jild. 2020. 260–266-betlar.

5. “Al-Jome’ as-sahih” asaridagi tarixiy voqealarni tushunishda Sababu vurudi hadis ilmining ahamiyati. Ilm-fan va ta’limni rivojlantirish istiqbollari birinchi konferensiyasi to‘plami. 4-qism. 2020. 26–29-betlar.

6. Sababu vurudi hadisning ilm sifatida shakllanishi. Yosh sharqshunoslarning akademik Ubaydulla Karimov nomidagi XVI respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2019. 203–204-betlar.

YULDUZ BOBOQULOVNA TURSUNOVA

   1983-yil 10-martda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug’ilgan.

   2020-yilda O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Sovet hokimiyatining O’zbekiston SSR dagi ta’lim siyosati. (Ilmiy rahbar tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isoqova).

   Sovet hokimiyatining O’zbekiston SSR dagi ta’lim  siyosati, va uning faoliyati ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний идораси таркибининг архив ҳужжатларида акс этиши. Ўтмишга назар журнали. №3. 2020. 62–68 бетлар.

2. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний идорасининг халқаро муносабатлари. БухДУ Бухорода ислом маданиятини модернизациялаш ва туризмни барқарор ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий анжуман. Бухоро, 2020. 483–485 бетлар.

3. ХХ асрнинг 20-йилларида совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда дин сиёсати. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Тўплам. Тошкент, 2019. 165–168 бетлар.

4. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармасининг ташкил топиши ва уруш йилларидаги жасорати. Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссаси мавзусида илмий- амалий онлайн анжуман. Тошкент. 2020. 145–149 бетлар.

5. Religionspolitik der sowjetregierung in Usbekistanim 20. Jahrhundert. Science, research, development #26 –Berlin, 2020. P. 83–85.

6. Совет ҳукуматининг Ўрта Осиё мусулмонларининг ҳаж зиёратига муносабатига оид айрим маълумотлар. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Тўплам. Тошкент, 2019. 58–62 бетлар.

7. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги фаолиятлари. Гармонично развитое поколоние-условие стабильного развития республики Узбекистан.Сборник научно-методических статей. Ташкент,  2016. С. 348–250.

8. Таълим мазмуни ҳақида тушунча. Гармонично развития поколоние-условие стабильного развития республики Узбекистан.Сборник научно- методических статей. Ташкент,  2015. С. 252–254.

MADINA MURADOVNA ABDURAXMANOVA

   1994-yil 20-mayda Toshkent shahri Yashnabod tumanida tug‘ilgan.

   2018-yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika institutini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga aholining ko'chirilishi. (Ilmiy maslahatchi tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isakova).

   Ikkinchi jahon urushi tarixi, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonning g‘alabaga qo‘shgan hissasi, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga aholining ko‘chirib keltirilishi ilmiy yo`nalishlarida

   tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 

1. Обзор фондов Национального архива Узбекистана по истории Второй мировой войны. “INFOLIB” axborot-kutubxona jurnali. №3. 2020. 60–63-betlar.

2. Ўзбек аёллари Иккинчи жаҳон уруши майдонларида. Oʻzbekiston tarixi jurnali. №2. 2020. 42–50-betlar. (Xammualliflikda - Muhayyo Sirojiddinovna Isakova)

3. Архивные источники по истории эвакуации населения в Ферганскую область в годы войны. Ташкент, 2020. С. 55–60.

4. История Второй мировой войны в воспоминаниях фронтовиков (на материалах ЦГА РУз). Toshkent, 2019. 32–33-betlar.

5. Архивные материалы личного фонда Е. Г. Фомина о толерантности узбекистанцев в годы войны. Toshkent, 2019. 72–75-betlar.

6. Воспитание молодежи на примере изучения героических подвигов женщин Узбекистана в годы Второй мировой войны. Toshkent, 2019. 319–322-betlar.

MARDONBEK QOSIMBOY OʻGʻLI RAJAPOV

   1995-yil Xorazm viloyati Xazorasp tumanida tugʻilgan.

   2020-yilda Urganch davlat universitetini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Xorazmshohlar tarixshunosligi (ilmiy rahbar: t.f.d N.A. Allayeva)  Xorazmshohlar davri tarixining manbashunosik va tarixshunoslik masalalari va

   muammolari, shuningdek xorijiy tadqiqotlarda Xorazmshohlar tarixshunosligning dolzarb masalalari ustida tadqiqot olib bormoqda

Asarlari

1. Британская миссия в Хивинском ханстве в первой половине XIX века» Mеждународном научном журнале «Молодой ученый»г. Казань, 2018

2. «Описание средневековых городов Центральной Азии в исторических источниках» Mеждународном научном журнале «Молодой ученый»г. Казань, 2020

3. «Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlarining asosiy xususiytlari» International scientific conference «Khorezm- in the system of central asia civilization». Urganch.2020

4. Xorazm vohasida baxshichilik san`atining rivojlanish tarixi. Society and innovations Special issue-2(2021)

5. Xorazm vohasida joylashgan Xazorasp tarixining manbalarda aks etishi va u bilan bog`liq afsona va rivoyatlar. Xorazm Ma`mun akademiyasi axborotnomasi 07.2021.Xiva

6. Bronza va Temir davrida  Xorazm vohasida diniy eʼtiqodlar  qarashlar.Onlayn Konferensiya tezis. 10.10.2021

NODIRA SHUHRAT QIZI XOLMONOVA

    1995-yil 24-mayda Toshkent shahri Sergeli tumanida tugʻilgan. 2021-yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universitetini tamomlagan. 2022-yildan tayanch doktorant.

   Dissertatsiya mavzusi: Xiva xonligi va Rossiya aloqalarining tarixshunosligi. (Ilmiy rahbar: t.f.d. N.A. Allayeva). Xiva-Rossiya munosabatlarining manbaviy asoslari hamda ular oʻrtasidagi oʻzaro

   diplomatik, savdo-iqtisodiy munosabatlar tarixshunosligi yoʻnalishida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. “Тарихи Рашидий” асарида қурултойлар ва уларнинг бошқарувдаги ўрни масалаларининг акс эттирилиши. Ўзбек давлати тараққиёти босқичлари,
  тарихи ва тарихшунослиги масалалари//Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2021. Б. 224-228.
 2. “Boburnoma” asarida tarixiy voqeliklarning tavsifi va bayon etilish usuli.// Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва меросини ўрганиш дунё талқинида. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2021, Б. 401-405.
 3. “Тарихи Рашидий” асарида Амир Темур тарихига оид маълумотлар талқини.//«Sohibqiron Аmir Temurning jаhon tаrixidаgi o`rni»
  mavzusidagi respublika miqyosidagi masofaviy konferensiya materiallari
  (2020-yil 9-aprel ) – Toshkent: TDPU, 2020. Б. 195-201.
 4. About the ancestors of Amir Temur in historical works.//Дистанционные возможности и достижения науки. Журнал-Сборник научных публикаций, г. Киев 2020. С. 264-269.
 5. The importance of the work “Tarixi Rashidiy” in the study of the medieval history of central Asia.//ACADEMICIA  An International multidisciplinary research journal, 2020, Vol. 10, Issue 5, May 2020. India. Impact factor: SJIF 2020-7.13. Р. 575-579.
 6. Чиғатой улуси даврида Мовароуннаҳрда бошқарувнинг ўрта аср манбаларида акс этиши.//ТДПУ Илмий ахборотлари – илмий назарий журнал (10) 2020. Б. 291-295.
 7. XVI-XVII асрларда Ўрта Осиёда тарихнавислик.//Тарих таълими ва тадқиқотларининг долзарб масалалари илмий мақолалар тўплами. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2019 й. Б. 139-143.
 8. Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даври тарихини ўрганишда “Тарихи Рашидий” асарининг аҳамияти.//Замонавий тарих таълимининг долзарб масалалари Республика илмий-амалий конференция тўплами. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2018 й. Б. 172-177.
UMARALI XABIBULLA OʻGʻLI GULMATOV

   1993-yil 4-iyunda Namangan viloyati Uychi tumanida tugʻilgan.

   2019-yilda Oʻzbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: "Oʻzbekistonda milliy transport tizimini yaratish va rivojlantirish tarixi." (Ilmiy rahbar: A. Togʻayeva).

   Oʻzbekistonning mustaqillik davridagi transport siyosati tarixi kabi ilmiy yoʻnalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Barkamol shaxsni shakllantirishda psixologik mezonlar. Tamaddun silsilasi.  (Maqolalar toplami)/  «Istedod ziyo press» nashriyoti . Namangan 2020.

140-143-betlar.

2. Psixik rivojlanish va ta'lim. Tamaddun silsilasi. (Maqolalar toplami)/  «Iste`dod ziyo press» nashriyoti . Namangan 2021 164-166-betlar.

ISLOMBEK ABDUXAMIDOV ABDUXALIM OʻGʻLI

   1992-yil 28-iyulda Fargʻona viloyati Yozyovon tumanida tugʻilgan.

   2017-yil Fargʻona davlat universitetini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertatsiya mavzusi: O‘zbekistonda bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida mehnat muhojirligi tarixi (Farg‘ona vodiysi misolida). (Ilmiy rahbar tarix fanlari

   nomzodi, dotsent Sh. M. Rahmatullayev).

   O‘zbekistonning mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik rivojlanish tarixi kabi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Improvement of the system of social protection of labour migrants. Молодой учённий. Международый научный журнал. ISSN 2072-0297. № 22 (312) 2020 Июн. 76-78-б.
 2. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental. ISSN: 2321-6247 Volume: 8.Issue: 5. December 2020. P.16-19.
 3. Тарих фанини ўқитишда эвристик таълимнинг ўзига хос хусусиятлари Принял участие в ХLIII Международной научной конференции “Актуальные вызовы современной науки” Переяслав-Украина. Выпуск 11(43) Часть 1. 2020 й. Часть 1.25-28-б.
 4. Farg’ona viloyatida aholi migratsiyasi jarayonlari tarixi. “Farg’ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda” mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya. FarDU. https://journals.e-science.uz/index.php/conferences/issue/view30 2021-yil may.
 5. "Мехнат мигрантларини ижтимоий химоя қилиш". Хозирги Ўзбекистон шароитларида илм-фан ва инновациялар мавзусида илмий-амалий конференция материаллари.    2-бўлим-Нукус. “Илим". 2020. 72-75-Б.
 6. "Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний - мусулмон шарқининг хожаи жахони". The significance of Bukhara in the islamic civilization. International scientific-practicial online conference. 28-29 май. 2020. 591-593-Б.
 7. "Ўзбек халқи менталитетининг ўзига хос жихатлари ва унинг тарихий илдизлари". Илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг инновацион ривожлантиришдаги замонавий муаммолар" мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция. Андижон. 2020 й. Май. 414-421-Б.
 8. Adolatli jamiyat – Abu nasr Forobiy qarashlarida “O’rta Osiyo xalqlari tarixining dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya. Turon FA.          2020-yil dekabr. B.77-79.
DILAFRUZ XUSAN QIZI AHMEDOVA

   1992-yil 11-avgustda Jizzax viloyati Zarbdor tumanida tug‘ilgan.

   2015-yil Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertatsiya mavzusi: Qo‘ng‘irotlar-Mang‘itlar-Minglar o‘zaro yozishmalari muhim tarixiy manba sifatida (Ilmiy rahbar t.f.d. N.A. Allayeva).

   O‘zbek xonliklarining o‘zaro aloqalari tarixi manbashunosligi, xonliklar o‘rtasidagi maktubotlar va yozishmalar tarixi ustida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Хива хонлиги ва Афғонистон ўртасидаги дипломатик ёзишмаларга доир // Ёш Шарқшуносларнинг Академик Убайдулла Каримов номидаги XV Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Масъул муҳаррир: Б.А.  Абдуҳалимов. Тошкент, 2018. Б. 12-14.
 2. Хива хонлиги ташқи алоқаларида “қулчилик масаласи”га доир айрим расмий ҳужжатлар // Ёш Шарқшуносларнинг Академик Убайдулла Каримов номидаги XVI Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Масъул муҳаррир: Б.А.  Абдуҳалимов. Тошкент, 2019. Б. 19-21.
 3. “Хива хонлиги девонхонаси” фондидаги ҳужжатларда элчилик алоқалари тарихига доир айрим маълумотлар // “Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Масъул муҳаррирлар: т.ф.н. Н.Ў. Хидирова, т.ф.н. Ҳ.М. Мамадалиев. – Тошкент, “Akademnashr”, 2019. – Б. 238-243.
 4. “Хива хонлиги девонхонаси” ҳужжатларида XIX аср Афғонистондаги вазиятга доир айрим маълумотлар // “Медиа майдонда тарих фани ва архившунослик интеграция муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Масъул муҳаррирлар: т.ф.н. Н.Ў. Хидирова. – Тошкент, “Илм-Зиё-Заковат”, 2019. – Б. 141-146.
 5. Некоторые архивные документы по истории внешних связей Хивинского ханства // Proceedings of the International Symposium. – Kaskelen: Suleyman Demirel University, 2019. – P. 114-119.
 6. Н. Гулбоев., Д. Аҳмедова. Ўзбек давлатчилиги тарихи. XIX аср Хоразм воҳаси ҳарбий-сиёсий тарихига доир ҳужжатлар (Ўзбекистон Миллий архиви И-125 жамғарма ҳужжатларидан) / Масъул муҳаррир: т.ф.д. Н. Аллаева. – Тошкент: “Нурафшон бизнес”, 2020. – 288 б.
 7. Афғон амири Абдураҳмонхоннинг Хива ва Бухоро хонликларига ташрифи хусусида // Eurasian Journal of Academic Research, 2021, volume 1, (7), P − 56–66.
SHAXZOD FARXOD O‘G‘LI AXMEDOV

   1993-yil 1-noyabrda Samarqand viloyati, Bulung‘ur tumanida tug‘ilgan.

   2016-yil Samarqand davlat universitetini tamomlagan.

  2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish tarixi (1991-2022) (Ilmiy rahbar: tarix fanlari doktori, professor, Azamat Ziyo)

   Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda agrar sohadagi islohotlar, chorvachilik sohasining rivojlanish tarixi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari:

1. O‘zbekistonda chorvachilik tarixi: o‘tmish saboqlari va hozirgi zamon.// “Sohibqiron yulduzi” jurnali, № 3 2020 yil.

2. XIX asrda O‘rta Osiyoda chorvachilikning umumiy ahvoli (Qo‘qon xonligi misolida).// O’zbekistan Milliy axborot agentligi - UzA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal); 2020 yil iyun.

3. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda chorvachilik sohasini rivojlantirishning me’yoriy-huquqiy asoslari.// “O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA’LIM” mavzusidagi ilmiy konferensiya to’plami, № 1 2020 yil mart.

4. Qo‘qon xonligi ijtimoiy-iqtisodiy hayotida chorvachilikning roli.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JUNE-JULY 2020.

5. Massagetlar malikasi To‘marisning vatan himoyasida yo‘lidagi jasorati.// “Milliy va ma’naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o’rni” mavzusidagi konferensiya to’plami, 2020 yil mart.

6. Kuchli davlatdan-kuchli fuqarolik jamiyati sari tamoyili amalda.// Ijtimoiy sherikchilik-jamiyat taraqqiyoti omili (Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari ) 2019 yil.

7. Amir temur va temuriylar davrida diplomatik aloqalar tarixidan.// “Bugungi O’zbekistonning diplomatik va xalqaro munosabatlarini rivojlantirishda Amir Temur merosining ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2018 yil aprel.

8. O‘zbekiston Respublikasining Janubiy Koreya bilan ta’lim sohasidagi hamkorligi (oliy ta’lim muassasalari misolida).// O‘zbekiston tarixining dolzarb muammolari (Respublika ilmiy konferensiya materiallari ) 2016 yil.

SUNNATILLO ALLABERIYEVICH HAMRAYEV

   1989-yil 1-avgustda Buxoro viloyati Olot tumanida tug’ilgan.

   2013 yil (bakalavr), 2021-yil O‘zbekiston Milliy universiteti (magistr) tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o‘rtasidagi elchilik munosabatlari tarixshunosligi (Ilmiy rahbar t.f.n. Oybek Anvarovich Maxmudov)

  Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o’rtasidagi elchilik munosabatlari tarixshunosligi va Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo‘yicha) tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Туркистон даврий матбуоти тарихидан (“Туркистон вилоятининг газети” мисолида). ЎзМУ хабарлари, махсус сон, Тошкент, 2013. 78-81 бетлар.
 2.  Шарқшунос олим Ғулом Каримовнинг илмий ижодий фаолияти ҳақида. Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари Тошкент, 2018. 239-241 бетлар.
 3. П.И. Демезон қайдлари Бухоро-Россия дипломатик муносабатларини ўрганишда манба сифатида. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари 12-сон 1-қисм. Республика XII илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2020. 258-263 бетлар.
 4. Ўзбекистон Миллий архиви И-715 жамғармаси Ўрта Осиё хонликлари ва Россия империяси муносабатлари тарихига оид муҳим манба. “Ўзбекистонда архив соҳаси ривожланиши истиқболлари ва илмий амалий тадқиқотлар” Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2020. 16-21 бетлар.
 5. Бухоро амирлигининг XIX асрнинг 30-йилларида ташқи сиёсати: рус махфий элчиси П.И. Демезон нигоҳида. Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш тадқиқотчилар нигоҳида 8-жилд. Тошкент, 2020. 206-209 бетлар.
 6. Ўзбекистонлик Иккинчи Жаҳон уруши қаҳрамонлари ҳақида сайт яратишда хорижий тажрибанинг ўрни. http://www.archive.uz/post/uzbekistonlik-ikkinchi-jahon-urushi-qahramonlari-haqida-sait-yaratishda-khorijii-tajribaning-urni-2.2020. интернет нашр.
 7. XIX асрнинг 30-йилларида Россия-Бухоро дипломатик муносабатларини ўрганишда
  П.И. Демезон ва Я.В. Виткевич қайдларининг аҳамияти. ЎзМУ хабарлари1/2 сон. Тошкент, 2021. 48-52 бетлар.
 8. Russian Historians' Review of Diplomatic Relations Between The Emirates Of Bukhara And The Russian Empire In Colonial Studies. The American Journal of Social Science and Education Innovations, Amerika, 2021. 120-127 бетлар.
 9. ХХ асрнинг 20 – 50 йилларидаги тадқиқотларда Бухоро  ва Россия дипломатик муносабатлари тарихи. Ўтмишга назар, 4 жилд, 6 сон. Тошкент, 2021. 83–91 бетлар.
 10. Мустақиллик даврида Бухоро амирлиги ва Россия империяси ўртасидаги дипломатик муносабатларининг ўрганилишига доир айрим мулоҳазалар. “Марказий Осиё тарихи ва археологияси: анъаналар, инновациялар ва истиқболлар” Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2021. 409 – 414 бетлар.
SARVAR MAHMUDOVICH QULDASHEV

   1989-yil 24-dekabrda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida tug‘ilgan.

   2017-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini bitirgan.

   2021-yildan Etnologiya va antropologiya markazi kichik ilmiy xodimi.

   “Devoni lug’otit turk”, etnik tarix, manbashunoslik, turkiy xalqlar etnografiyasi va turkiy xalqlarning marosimiy hayoti kabi ilmiy yo`nalishlarda tadqiqotlar olib 

   boradi.

Asarlari

 1. Maxmud Qoshg’ariyning “Devoni lug’oti turk” asaridagi unvon va lavozimlar haqida ayrim mulohazalar. O‘tmishga nazar jurnali. №3. 2020. 91-98-betlar.
 2. O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi qadimiy aloqalarning boshlanishi haqidagi ayrim mulohazalar. O‘zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavzusidagi anjuman materiallari. №18/3. 2020. 25-28-betlar.
 3. Sak va massaget qabilalarning Gerodot asarida aks etishi haqida ayrim mulohazalar. O‘zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavzusidagi anjuman materiallari. №19/3. 2020. 46-50-betlar.
 4. Some comments on the history of the penetration of the chigil tribe into Mowarounnahr. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. vol. 10, Issue 5. 2020. P. 2009-2013.
Doktorantlar